Regulamin

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług!

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
centrumswiata.com/sloiki/

I Definicje

 1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Restauracja Centrum Zarządzania Światem ( zwana dalej Restauracją) oraz Klient.
 2. Restauracja o nazwie „Centrum Zarządzania Światem” należy do firmy Śruba Paweł Aleksandrowicz sp. j. ul. Okrzei 26, 03-710 Warszawa, NIP: 1132859240.
 3. Klient to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 4. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
 5. System Informatyczny to oprogramowanie wykorzystywane przez Restaurację za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić w Restauracji oferowane przez nią produkty i usługi.
 6. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany możliwy sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.
 7. Administratorem Danych Osobowych i Podmiotem przetwarzającym jest firma Śruba Paweł Aleksandrowicz sp. j. ul. Okrzei 26, 03-710 Warszawa, NIP: 1132859240

II Postanowienia ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących za pomocą Serwisu Internetowego.
 2. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez Serwis Internetowy odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Restaurację na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 4. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu zamówienia, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Kupującego, Restauracja może usunąć zamówienie Kupującego oraz zawiadomić odpowiednie organy państwowe.
 5. Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych Kupującego, Kupujący musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Restauracji niezwłocznie po wykryciu faktu o bezprawnym wykorzystaniu swoich danych.

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Restauracja zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Kupującym, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Kupującemu, Restauracja ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.

IV Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet

 1. Umowę między Kupującym a Restauracją uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja potwierdzi Kupującemu, że zamówienie przyjęła do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia.
 2. Restauracja ma prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach:
  1. naruszenia zasad opisanych w punkcie III Regulaminu
  2. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia
  3. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
 3. Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku towarów i możności realizacji Zamówień.
 4. Restauracja potwierdza przyjęcie zamówienia wysyłając stosowną wiadomość e-mail w szczególnych wypadkach również SMS. Wykonanie przez Restaurację jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

V Formy płatności

 1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka, karta poprzez terminal płatniczy Restauracji.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia z płatnością gotówkową lub kartą poprzez terminal płatniczy Restauracji za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest Restauracja.
 3. Restauracja wystawi odpowiednie dokumenty Kupującemu potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
 4. W przypadkach pytań lub wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się z Restauracją za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

VI Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja nie przystąpiła do realizacji zamówienia.
 2. Do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się poinformować Restaurację w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.

VII Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Kupujący poinformuje Restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (kontakt@centrumswiata.com).
 2. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Kupujący zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Kupującego, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Restauracja wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Kupującego składającego reklamację.
 5. Restauracja rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Restauracja może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do zamówienia Kupującego lub na adres wskazany w samej reklamacji.VIII Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych oraz Restauracji, która jest w tym wypadku Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”).
 2. Administrator Danych Osobowych i Podmiotem przetwarzającym jest firma Śruba Paweł Aleksandrowicz sp. j. ul. Okrzei 26, 03-710 Warszawa, NIP: 1132859240
 3. Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 p.3 Rozporządzenia.
 4. Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
 5. Administrator Danych Osobowych może przesyłać Kupującemu informacje handlowe tylko wtedy, gdy Kupujący wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu Internetowego. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.
 8. Restauracja jako Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe mogą przekazywać dane innym podmiotom takim jak: instytucje obsługujące płatności online, oraz firmy, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu Systemu Informatycznego
  (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.).
 9. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Kupującego z Serwisu Internetowego.
 10. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.
 11. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Kupującemu także prawo do przenoszenia tych danych osobowych.
 12. Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


IX Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego dostępu do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Restauracja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Administrator i Restauracja